Eko sklad

1. Postopek in pogoji za pridobitve nepovratnih sredstev:

 • vlagatelj vloži vlogo PRED ZAČETKOM IZVEDBE NALOŽBE
 • Eko sklad vlogo pregleda in obravnava
 • v primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Če bo upravičena oseba pomanjkljivosti odpravila v roku, ki ga bo Eko sklad določil glede na okoliščine konkretnega primera, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če
 • upravičena oseba pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravila, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel.
  upravičena oseba podpiše pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z dokončno odločbo (odločba postane dokončna z njeno vročitvijo upravičeni osebi), s katero je bila dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, in predloži dokumentacijo o zaključku naložbe:

– pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani upravičene osebe;

– izjavo o zaključku naložbe za vsak posamezni ukrep na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, podpisano s strani upravičene osebe in izvajalca posameznega ukrepa;

– račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali strojnih naprav in opreme za celotno naložbo;

– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje;

– fotografije o izvedeni naložbi;

– dodatne obvezne vsebine zaključne dokumentacije glede na posamezni ukrep

 • ukrep, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, mora biti izveden v roku, ki je določen v javnem pozivu. Dokumentacijo o zaključku naložbe mora upravičena oseba predložiti najkasneje v 2 (dveh) mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. V primeru, da upravičena oseba ne predloži zaključne dokumentacije, katere del je tudi podpisana pogodba v predpisanem/morebiti podaljšanem roku oziroma kljub pozivu na dopolnitev pomankljive zaključne dokumentacije le-te ne dopolni, pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni.
 • nepovratna finančna spodbuda se izplača v 60 (šestdesetih) dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun upravičene osebe, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
 

V KOLIKOR ŽELITE, DA VAM POMAGAMO PRIPRAVITI DOKUMENTACIJO ZA EKO SKLAD, NAS KONTAKTIRAJTE

– POVPRAŠEVANJE ZA TOPLOTNO ČRPALKO

– POVPRAŠEVANJE ZA PEČ NA PELETE

2. Izpolnitev vloge

Ustrezne vloge z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na straneh Ekosklada.

3. Seznam naprav, za katere lahko pridobite nepovratno finančno spodbudo:

Seznami ustrezne opreme so objavljeni na straneh Ekosklada.

4. Najpogostejši razlogi za zavrnitev vlog

 • naložba je ob oddaji vloge že izvedena,
 • oprema, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ne ustreza tehničnim zahtevam javnega poziva (npr. neustrezno grelno število pri toplotnih črpalkah, neustrezen izkoristek pri kurilnih napravah na lesno biomaso, neustrezna toplotna prehodnost okna),
 • naložba ni ustrezno izvedena oz. je ni izvedel usposobljen in registriran izvajalec (npr. neustreznost RAL montaže, nezadostna debelina toplotne izolacije, izvedba v lastni režiji, nezadosten volumen hranilnika toplote pri kurilni napravi na lesno biomaso),
 • stavba, na kateri se bo naložba izvajala, ni stanovanjska (npr. zidanica, poslovni prostor, gospodarsko poslopje) oz. ni zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi,
 • vlogi je priložena neverodostojna dokumentacija.

 

Notranja vodna enota

Notranja vodna enota prevaja toploto iz ohlajevalne enot v vodo, ki kroži po radiatorjih centralnega ogrevanja, po sistemu talnega ogrevanja in rezervoarju tople sanitarne vode. Pri večnamenski (ogrevalni in ohlajevalni) različici notranje enote se ohlajevanje izvaja tako, da se temperatura vode zniža na 4°C in ta potem kroži skozi enota hladilnega cevovoda. Sistem z znižanjem temperature vode omogoča zmerno hlajenje prek sistemov talnega ogrevanja ali radiatorjev.

Rezervoar sanitarne tople vode (dodatna oprema)

Za oskrbo s toplo sanitarno vodo je na voljo namenski vodni rezervoar iz nerjavečega jekla, ki je izdelan za visoko učinkovito ohranjanje toplotne energije. Kombinacija pomožnega električnega grelnika v zgornjem delu rezervoarja in toplotnega izmenjevalnika s toplotno črpalko v spodnjem delu zagotavlja zelo nizko porabo energije za hitro ogrevanje sanitarne vode. Rezervoar ima tudi funkcijo, ki enkrat tedensko samodejno segreje vodo na 70°C ali več in na ta način prepreči možnost nastajanja bakterij legionele.

Upravljanje sistema

Upravljanje sistema in uporabniški vmesnik sta v vodni enoti in vključujeta tedenski časovnik, ki omogoča upravljanje notranje temperature v skladu s potrebami uporabnika. Časovnik omogoča dnevno in tedensko programiranja s katerim nastavite nižjo temperaturo ponoči ali med počitnicami oziroma višjo temperaturo podnevi ali preden se vrnete domov. Če želite upravljati temperaturo in stopnjo udobja v posameznih prostorih, lahko dodate standardno sobno krmilno enoto.

Vas zanima več?

Pišite nam in pripravili vam bomo najbolj optimizirano ponudbo za vaš dom.

Sledite nam